L’associazione Utopia Rossa lavora e lotta per l’unità dei movimenti rivoluzionari di tutto il mondo in una nuova internazionale: la Quinta. Al suo interno convivono felicemente – con un progetto internazionalista e princìpi di etica politica – persone di provenienza marxista e libertaria, anarcocomunista, situazionista, femminista, trotskista, guevarista, leninista, credente e atea, oltre a liberi pensatori. Non succedeva dai tempi della Prima internazionale.

PER SAPERNE DI PIÙ CI SONO UNA COLLANA DI LIBRI E UN BLOG IN VARIE LINGUE…

ČESKÝDEUTSCHENGLISHESPAÑOLFRANÇAISPOLSKIPORTUGUÊSΕΛΛΗΝΙΚΆРУССКИ

domenica 28 dicembre 2014

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ, Збигнев Марцин Ковалевский

Збигнев Марцин Ковалевский, заместитель главного редактора польского издания Le Monde diplomatique, автор ряда работ по истории украинского вопроса, изданных, в том числе, Академией наук Украины. Статья впервые опубликована в: Le Monde diplomatique - Edycja polska. 2014. № 11 (105).
___________

Сергей Никольский, российский философ и культуролог, утверждает, что, быть может, важнейшая русская идея „со времени падения Византии до наших дней есть мысль об империи и о том, что они – имперский народ. Мы всегда знали, что живём в стране, история которой представляет собой непрерывную цепь территориальных расширений, захватов, присоединений, их защиты, временных утрат и новых приобретений. Мысль об империи была одной из самых ценных в нашем идейном багаже и именно ее мы были готовы заявить и заявляли другим народам. Именно ею мы удивляли, восхищали или ужасали остальной мир”. Первой и важнейшей характеристикой российской империи, отмечает Никольский, неизменно была „максимизация территориального расширения ради экономических и политических интересов как один из важнейших принципов государственной политики” [1].
Это расширение являлось результатом неизменного и значительного преобладания в России экстенсивного типа развития над интенсивным, то есть абслютной эксплуатации непосредственных производителей, а не относительной, основанной на повышении производительности труда.

IMPERIALIZM ROSYJSKI, Zbigniew Marcin Kowalewski

Zbigniew Marcin Kowalewski – zajmuje się historią i antropologią ruchów rewolucyjnych i masowych ruchów społecznych, dialektyką nierównomiernego i kombinowanego rozwoju oraz nacjonalizmem narodów kolonialnych i zależnych. Jego najnowsze publikacje to Give Us Back Our Factories! Between Resisting Exploitation and the Struggle for Workers’ Power in Poland, 1944-1981, w antologii Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present (2011), Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu (2013) oraz seria artykułów o Ukrainie po Majdanie opublikowanych na łamach francuskiego dziennika elektronicznego „Mediapart” (2014-2015). Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Le Monde diplomatique – Edycja polska” i redaktorem wydawanego we Włoszech rocznika „Che Guevara – Quaderni della Fondazione Ernesto Che Guevara”.

Le Monde diplomatique - Edycja polska nr 11 (105), listopad 2014 r.
___________

Rosyjski filozof kultury Siergiej Nikolski twierdzi, że być może najważniejszą dla Rosjan myślą „od czasu upadku Bizancjum po dzień dzisiejszy jest myśl o imperium i o tym, że są oni narodem imperialnym. Zawsze wiedzieliśmy, że mieszkamy w kraju, którego historia to nieprzerwany łańcuch ekspansji terytorialnych, zaborów, aneksji, ich obrony, tymczasowych strat i nowych zdobyczy. Myśl o imperium była jedną z najcenniejszych w naszym bagażu ideowym i to ją właśnie głosiliśmy innym narodom. To nią zadziwialiśmy, zachwycaliśmy lub przerażaliśmy resztę świata”. Pierwszą i najważniejszą cechą charakterystyczną imperium rosyjskiego, wskazuje Nikolski, zawsze była „maksymalizacja ekspansji terytorialnej dla realizacji interesów gospodarczych i politycznych jako jedna z najważniejszych zasad polityki państwowej” [1].
Ekspansja ta była skutkiem nieustannej i przygniatającej przewagi ekstensywnego rozwoju Rosji nad jej rozwojem intensywnym: przewagi bezwzględnego wyzysku bezpośrednich producentów nad ich wyzyskiem względnym, tzn. opartym na wzroście wydajności pracy.

ΡΩΣΙΚΌΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ, του Zbigniew Marcin Kowalewski

Ο Zbigniew Marcin Kowalewski ήταν το 1980-81 μέλος της περιφερειακής ηγεσίας της Αλληλεγγύης στο Lodz. Ως απεσταλμένος στο πρώτο συνέδριο της Αλληλεγγύης, πήρε μέρος στην εκπόνηση του προγράμματος που υιοθετήθηκε. Βρισκόταν στο Παρίσι προσκεκλημένος Γάλλων συνδικαλιστών, όταν κηρύχθηκε η κατάσταση πολιορκίας στην Πολωνία το Δεκέμβριο του 1981. Ο ίδιος βοήθησε στην έκδοση στην πολωνική γλώσσα του Inprekor, περιοδικού της Τέταρτης Διεθνούς που κυκλοφορούσε παράνομα στην Πολωνία από 1981 έως το 1990, και δημοσίευσε το Rendez-nous nos usines! (Δώστε μας πίσω τα εργοστάσιά μας!) (La Breche, Παρίσι 1985). Είναι συγγραφέας πολλών μελετών σχετικά με το ουκρανικό εθνικό ζήτημα, που δημοσιεύθηκαν, μεταξύ άλλων, από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας. Σήμερα είναι βοηθός αρχισυντάκτης της πολωνικής έκδοσης της Le Monde Diplomatique. Το παρόν άρθρο έχει ληφθεί από την εφημερίδα Le Monde diplomatique - Edycja polska, Αρ 11 (105), Νοέμβρης 2014. Οι αριθμημένες υποσημειώσεις είναι του συγγραφέα ενώ εκείνες με την ένδειξη [ΣτΜ] του μεταφραστή. Το άρθρο μεταφράστηκε από την αγγλική του εκδοχή στο International Viewpoint.
___________

Ο Σεργκέι Νικόλσκυ, Ρώσος φιλόσοφος του πολιτισμού, λέει ότι ίσως η πιο σημαντική ιδέα για τους Ρώσους ≪από την πτώση του Βυζαντίου μέχρι σήμερα είναι η ιδέα της αυτοκρατορίας και το γεγονός ότι αποτελούν ένα αυτοκρατορικό έθνος. Ανέκαθεν ξέραμε ότι ζούμε σε μια χώρα της οποίας η ιστορία είναι μια αδιάκοπη ακολουθία εδαφικών επεκτάσεων, κατακτήσεων, προσαρτήσεων, της άμυνας τους, των προσωρινών απωλειών και των νέων κατακτήσεων. Η ιδέα της αυτοκρατορίας ήταν από τις πιο πολύτιμες στις ιδεολογικές μας αποσκευές και αυτήν διακηρύσσουμε στα άλλα έθνη. Μέσα από αυτήν εκπλήττουμε, γοητεύουμε ή τρελαίνουμε τον υπόλοιπο κόσμο≫. Το πρώτο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ρωσικής αυτοκρατορίας, λέει ο Νικόλσκυ, ήταν πάντα ≪η μεγιστοποίηση της εδαφικής επέκτασης για την πραγματοποίηση των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, ως μία από τις σημαντικότερες αρχές της κρατικής πολιτικής≫ [1].
Η επέκταση αυτή ήταν το αποτέλεσμα της μόνιμης και συντριπτικής επικράτησης της εκτατικής ανάπτυξης της Ρωσίας αντί της εντατικής της ανάπτυξης: η επικράτηση της απόλυτης εκμετάλλευσης των άμεσων παραγωγών αντί της σχετικής εκμετάλλευσής τους, δηλαδή αντί εκείνης της εκμετάλλευσης που βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

IMPÉRIALISME RUSSE, par Zbigniew Marcin Kowalewski

Zbigniew Marcin Kowalewski, rédacteur en chef adjoint de l'édition polonaise du Monde diplomatique, est auteur de plusieurs travaux sur l'histoire de la question nationale ukrainienne, publiés entre autres par l'Académie nationale des sciences de l'Ukraine. Cet article a été publié en polonais dans Le Monde diplomatique – Edycja polska, n° 11 (105), novembre 2014, et en français dans le journal électronique Mediapart, le 17 décembre 2014.
___________

Sergueï Nikolski, philosophe russe spécialiste de la culture, affirme que peut-être la pensée la plus importante pour les Russes « depuis la chute de Byzance jusqu'à aujourd'hui est l'idée de l'empire et qu'ils sont une nation impériale. Nous avons toujours su que nous habitons un pays dont l'histoire est une chaîne ininterrompue d'expansions territoriales, de conquêtes, d'annexions, de leur défense, des pertes temporaires et de nouvelles conquêtes. L'idée de l'empire était une des plus précieuses dans notre bagage idéologique et c'est elle que nous proclamions aux autres nations. C'est par elle que nous surprenions, ravissions ou affolions le reste du monde. » La première et la plus importante caractéristique de l'empire russe, indique Nikolski, a toujours été « la maximalisation de l'expansion territoriale pour la réalisation des intérêts économiques et politiques en tant qu'un des plus importants principes de la politique étatique. » (1)
Cette expansion était l'effet de la prédominance permanente et écrasante du développement extensif de la Russie sur son développement intensif : la prédominance de l'exploitation absolue des producteurs directs sur leur exploitation relative, c'est-à-dire sur celle fondée sur l'augmentation de la productivité du travail.

RUSSIAN IMPERIALISM, by Zbigniew Marcin Kowalewski

Zbigniew Marcin Kowalewski is adjoint editor-in-chief of the Polish edition of Le Monde diplomatique and author of several works on the history of the Ukrainian national question, published among others by the National Academy of Sciences of Ukraine. The present article is taken from Le Monde diplomatique – Edycja polska, N° 11 (105), November 2014.
___________

Sergey Nikolsky, a Russian philosopher of culture, says that perhaps the most important idea for Russians "from the fall of Byzantium until today is the idea of empire and the fact that they are an imperial nation. We have always known that we live in a country whose history is an unbroken chain of territorial expansion, conquest, annexation, of their defence, of temporary losses and new conquests. The idea of empire was one of the most precious in our ideological baggage and it is this that we proclaim to other nations. It is through it that we surprise, delight or drive mad the rest of the world". The first and most important characteristic of the Russian empire, says Nikolsky, has always been "the maximization of territorial expansion for the realization of economic and political interests, as one of the most important principles of state policy" [1].
This expansion was the result of the permanent and overwhelming predominance of the extensive development of Russia over its intensive development: the predominance of the absolute exploitation of the direct producers over their relative exploitation, that is to say over one based on the increase in labour productivity.

IMPERIALISMO RUSSO, di Zbigniew Marcin Kowalewski

Zbigniew Marcin Kowalewski è, fra le altre cose, vicecaporedattore dell'edizione polacca di Le Monde diplomatique, nel cui n. 11 (105) di novembre 2014 è apparso l'articolo che qui presentiamo in francese, inglese, greco, polacco, russo e italiano. La traduzione in italiano - di Titti Pierini, già apparsa sul sito Movimento Operaio» di Antonio Moscato - è stata rivista e corretta da Kowalewski.
___________

Sergej Nikolskij, filosofo russo esperto di cultura, sostiene che probabilmente il principale pensiero dei russi, «dalla caduta di Bisanzio ad oggi, è quello dell'Impero e che loro sono una nazione imperiale. Abbiamo sempre saputo di abitare un paese la cui storia è una catena ininterrotta di espansioni territoriali, di conquiste, di annessioni, della loro difesa, di perdite temporanee e di nuove conquiste. L'idea dell'Impero era una delle più preziose nel nostro bagaglio ideologico, ed è questa idea quella che noi proclamiamo verso le altre nazioni. È grazie a questa che sorprendiamo, affasciniamo o facciamo impazzire il resto del mondo». La prima e più importante caratteristica dell'Impero russo, rileva Nikolskij, è sempre stata «la massimizzazione dell'espansione territoriale in funzione degli interessi economici e politici come uno dei più importanti princìpi della politica statale» [1].
L'espansione era conseguenza del predominio costante e schiacciante dello sviluppo estensivo della Russia rispetto al suo sviluppo intensivo: il predomino dello sfruttamento assoluto dei produttori diretti rispetto a quello relativo, vale a dire rispetto a quello basato sull'incremento della produttività del lavoro.

giovedì 25 dicembre 2014

PASOLINI (Abel Ferrara, 2014), di Pino Bertelli

Finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui. […] La passione non ottiene mai il perdono. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario!
(Pier Paolo Pasolini)

I. Sulla critica del boudoir

Merda! Porca la miseriaccia cane!… puttana!… fottuti di una critica da vassalli!… da balordi!… poveri cristi in croce per risplendere nei boudoir televisivi o sui tappeti rossi dei festival del circo massimo della macchina/cinema… ecco che ci risiamo… i saprofiti della cultura da salotto o da sottoscala, che è la medesima cosa, disquisiscono sull'ultima fatica di Abel Ferrara (Pasolini) e sembrano davvero conoscere da vicino l'umano e il tragico di un uomo vilipeso in vita e idolatrato dopo il suo assassinio.
In massima parte i velinari di professione sono una selva di iloti al servizio dei caimani della finanza, della politica, della cultura a tutto campo che continua a partorire mostri (non solo) al cinema. Uno per tutti, Walter Veltroni. Le sue recensioni sembrano uscire dalle bassure dell'ordinario… qualunque cosa dica è roba per deficienti e abatini del Pd, il partito più imbarazzante mai apparso sulla scena di questa democrazia tradita, uscita dalla Resistenza e adesso piegata alle euforie destrorse di un imbecille sostenuto da un popolo di imbecilli e primo ministro di una cloaca di nominati che andrebbero passati per le armi per indegnità morale o buttati in galera fino alla fine del mondo.

martedì 23 dicembre 2014

SINCRETISMOS, por Tito Núñez Silva (Ruptura/Utopía Tercer Camino)

Somos mestizos. Todo mestizaje conduce al sincretismo. La civilización occidental es quizá la más abierta a la diversidad. Las razones son obvias. El modo de producción prevalente se fundamenta en el mercado. El mercado se fortalece en la pluralidad. Las fusiones o aproximaciones etnoculturales contribuyen al desarrollo del sincretismo como un concepto filosófico que en cierta forma unifica a las sociedades nacionales, las cuales orbitan en torno a los grandes centros de reproducción civilizatoria.
Los cambios tecnológicos y la entronización de la cultura mediática como paradoja unificante y divisora de la contemporaneidad, hegemonizan al capital y fragmentan a través de la propaganda y la masificación del consumo, la realidad, propiciando la enajenación individual y colectiva.
Es importante manejar conceptos elementales o generales que estimulen el ejercicio del derecho a diferir en nuestra doble condición de individuos sociales.

venerdì 19 dicembre 2014

NEL 20º DELLA MORTE (30 novembre 1994) - Guy Debord: il film «La société du spectacle» (1973), di Pino Bertelli

A ricordo di Guy Debord,
maestro e compagno in sovversioni non sospette...
che non è mai scomparso ed ha lasciato nei cuori ribelli delle giovani generazioni
i migliori anni della nostra vita...

Noi pensiamo innanzitutto che bisogna cambiare il mondo. Vogliamo la trasformazione, la più liberante, della società e della vita che ci tengono prigionieri. Noi sappiamo che questo è possibile con azioni appropriate.
(Guy Debord)

Fare un film è soprattutto trovare i soldi per farlo. Smettere di adorare il system mitico, l'industria del cinema, la macchina che è in realtà soprattutto mercato, più che sistema di produzione.
(Enrico Ghezzi)

Per raggiungere non tanto la felicità quanto l'equilibrio, dovremmo liquidare una buona parte dei nostri simili, praticare quotidianamente il massacro, sull'esempio dei nostri fortunatissimi e lontanissimi avi.
(Emil M. Cioran)

I. L'obbedienza non è mai stata una virtù

Si tira una filosofia, un film o un’utopia come si tira uno schiaffo, un insulto o un colpo di pistola in bocca alla tirannide... nessuno degli antichi ha mai chiesto a un filosofo sovversivo di essere anche un saggio... è sempre l’indignazione a riscattare la storia... la partitocrazia è un sistema di potere che si regge su perfetti imbecilli presi troppo sul serio... un libro, un film, una rivolta che lascia l’uomo uguale a com’era prima è una forma di comunicazione fallita... a che pro frequentar e la politica istituzionale,quando basta un ragazzo che tira i sassi contro un carro armato a farci intravedere un altro mondo?... un parlamento senza despoti sarebbe noioso quanto una gabbia senza iene... la fascinazione della barbarie è la pratica più diffusa nella civiltà dello spettacolo. È meglio fare il filatore di utopie che una tesi di dottorato... la politica è l’assoluto messo alla portata di un cane da guardia... una società esiste e si afferma soltanto grazie ad atti di insubordinazione... l’obbedienza non è mai stata una virtù.

martedì 16 dicembre 2014

NEL 20º DELLA MORTE (30 novembre 1994) - Debord: da «La società dello spettacolo» ai «Commentari». Note di lettura, di Roberto Massari

Massari editore, 2002
Nella Tesi 32, vale a dire nella penultima tesi dei Commentari sulla società dello spettacolo (scritti nel 1984, pubblicati nel 1988, ed. italiana della Sugarco del 1990), Debord ci offre alcuni cenni di sintesi, lasciando completamente libero il lettore - come da tradizione situazionista - di considerarli più o meno conclusivi rispetto alla lunga analisi dipanata in questo volume e nel precedente del 1967.
Il dominio della società spettacolare, ci viene detto, ha ormai raggiunto pienamente l’obiettivo dal quale aveva preso le mosse a partire dal secondo-terzo decennio del Novecento (secondo la datazione proposta a p. 13), avendo assunto le caratteristiche di autentica «trasformazione sociale». E qui il lettore non può non riandare con la memoria alle pagine del precedente volume dedicate alla descrizione del processo formativo della società dello spettacolo, a partire dalla sua forma di merce fino alla sua trasformazione in merce suprema che condiziona la produzione e la circolazione di tutte le altre merci (vi torneremo tra breve).
Ma la trasformazione sociale di cui parla Debord - avendo già fatto esplicito riferimento in più parti del suo nuovo lavoro all’integrazione delle spinte di ribellione prodotte dai movimenti del ‘68 (alle quali si potrebbe applicare, storicizzandola, la bella distinzione debordiana tra «invano» e «inutilmente») - ha acquisito una tale profondità da consentire l’affermazione poco rassicurante secondo cui essa avrebbe «cambiato radicalmente l’arte di governare» (p. 79). Nel nostro alienato futuro non sarà un «dispotismo illuminato» a regolare la vita sociale, ma un sistema totalitario integrato vero e proprio.
Nella Tesi 3 si era già detto che la profondità della trasformazione è stata determinata fondamentalmente dalla «continuità» (p. 16) nel processo di estensione del dominio della società spettacolare; ma anche dal fatto che i movimenti del ‘68 avevano fallito nel tentativo (a sua volta spettacolarmente determinato) di infrangere la catena del dominio mediatico. E si era constatato amaramente che ormai - a meno di un ventennio da quell’evento (per Debord che scrive) - il sistema di dominio era riuscito ad «allevare una generazione sottomessa alle sue leggi». Il che significa dire che, avendo il sistema integrato nel proprio processo di formazione ed estensione i potenziali oppositori del dominio stesso, la chiusura del circolo totalitario di dominio assoluto è stata ormai raggiunta.
Debord ci dice che non ci si dovrà lasciar ingannare dai ritardi o sfasature che caratterizzano il processo da un paese all’altro, né dalla contraddittorietà con cui i sudditi sottomessi si lasciano integrare. E non si presti fede ai libri che, per emergere e farsi notare a loro volta, praticano correntemente la «critica spettacolare della società dello spettacolo». Attenzione alle «vane generalizzazioni» e agli «ipocriti rimpianti» (p. 14), perché il sistema di dominio spettacolare che domina il mondo domina non solo i grandi mezzi spettacolari, ma anche le istanze critiche, le considerazioni più o meno scientifiche sul loro sviluppo e, soprattutto, sul loro uso.
A questo riguardo, nella stessa Tesi 3, Debord mette in guardia contro la possibile mistificazione insita nell’utilizzo del nuovo termine - «mediale» - con il quale si vorrebbe far credere a una veste di neutralità, d’imparziale professionalità, una sorta di concessione illimitata di fiducia nello sviluppo degli stessi strumenti del dominio spettacolare (i mass media), accantonando bellamente il problema di chi li domina, di chi li utilizza e di chi riesce per il loro tramite a controllare anche il mondo della critica antispettacolare.

lunedì 15 dicembre 2014

UN TRAJE A LA MEDIDA DEL CAPITALISMO CHINO EN VENEZUELA, por Rosa Natalia

publicado en Ruptura el 10 de Diciembre de 2014

“…El nuevo Estado de derecho […] obliga a generar nuevos instrumentos y mecanismos normativos y procedimentales no contemplados en la legislación actual. Por ende se propone este Decreto con Rango, Valor y de Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria…”

Y así, arranca la nueva legislación que regirá nuestra relación económica a largo plazo con China aprobada el 18 de Noviembre de 2014 por vía habilitante. No es cualquier párrafo, es la declaración explícita de que existe una nueva correlación de fuerzas económicas y para ellas, hacía falta una nueva norma. Para no alborotar el “avispero” y tener que redactar una nueva Constitución, se creó este Decreto que levanta la legislación vigente pero solamente en estas Zonas, es decir, que tendremos pequeños países con su legislación, dentro de Venezuela.

En este corto ensayo tocaremos los puntos álgidos de esta nueva legislación* por considerarla punta de lanza del capitalismo trasnacional en Venezuela. Haremos citas y traduciremos la nomenclatura de la ley, llena de palabras como desarrollo, producción, estrategia, planes, etc. y las traduciremos a palabras comunes y corrientes para poder comprender el trasfondo. Comencemos.

venerdì 12 dicembre 2014

SITUAZIONISTI. L’ACQUA E IL VENTO NEL MARKETING DEL FUTURO, di Pasquale Stanziale

La società dello spettacolo di G. Debord come narrazione attuale e inattuale
Materiali/percorsi dallo spettacolo integrato all’economia politica dell’immaginario


1- Le avanguardie e il tempo
2- Per un deturnamento (in qualche modo) della Società dello spettacolo
3- Note per una estetica del disgusto
4- Le risposte invertite della storia
5- Firewall, ideologie e dissolvenze
6- Verso una economia politica dell’immaginario


      Eravamo venuti come l’acqua, siamo partiti come il vento.
G. Debord 
  
     Bisogna dunque ammettere che non c'erano né successo né fallimento per Guy Debord e per le sue pretese smisurate. Per me non ci sarà né ritorno né riconciliazione. La saggezza non arriverà mai.
G. Debord 
  
Guy Debord è una macchina infernale, difficile da disinne­scare. Eppure ci si è provato, e ci si prova ancora. Si cerca di neutralizzarlo, di edulcorarlo, di estetizzarlo, di banalizzarlo. Niente da fare. La dinamite è sempre là, e rischia di esplodere tra le mani di chi la maneggia per renderla inoffensiva.
M.  Löwy (2001)

giovedì 11 dicembre 2014

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: ENEMIGOS INTERNOS, por Marcelo Colussi

“¡Hoy es 23 de diciembre, mi amigo!”, dijo altanero el empleado tras su ventanilla. “Para terminarle el trámite… ¡déjese algo!”. ¿Alguien pasó por experiencias similares? Seguramente muchos, o todos los que están leyendo este texto.
La corrupción no es un cuerpo extraño en las sociedades: es el pan nuestro de cada día. Ello no pretende ser una justificación. Por el contrario: pretende partir de su reconocimiento para ver cómo dar un combate con posibilidades reales de éxito. Por supuesto hay grados de corrupción: lo que pide ese empleado para terminar el trámite no es lo mismo que el 20% que exige un ministro para otorgar una millonaria obra de infraestructura que demorará un año en terminarse. Pero que hay corrupción por todos lados: ¡no hay dudas! Fidel Castro, aún en ejercicio de la presidencia en Cuba hace algunos años atrás, la tuvo que denunciar explícitamente, y eso no significa el fracaso de los valores socialistas.
Reconocer que está entre nosotros, que está instalada como posibilidad cultural de todos los seres humanos, no es declararse rendido ante ella. Que la corrupción existe, que tiene un peso considerable en la dinámica de las relaciones humanas, que ha estado presente en muchas civilizaciones a través de la historia según se desprende de su estudio, todo ello debe ser nuestro punto de arranque. La cuestión es: ¿qué antídoto le anteponemos? O más aún: ¿es posible combatirla? ¿Hay antídoto?
Partimos de la base de dos premisas: 1) la corrupción es detestable, es negativa, destruye en vez de construir, aunque sea una práctica común y que puede hallarse por todos lados; 2) es posible combatirla y quitarle espacio, y hasta quizá vencerla totalmente. Si no creyéramos firmemente en esas premisas, de nada valdría plantearse trabajar el tema.
La corrupción, dicho muy rápidamente, tiene que ver con la evitación de las normas, con su transgresión. Aunque no cualquier transgresión: sin duda se trata de un delito, como cualquier salto a las normas, a las leyes establecidas. Pero si algo tiene como particularidad distintiva es la impunidad. Los actos corruptos dañan a terceros, sin dudas, si bien tienen la singularidad de estar integrados como parte de la cultura dominante; es decir: son “normales” dentro de las distintas sociedades, distintamente a otro tipo de crímenes. En ese sentido podemos considerarla como impune, protegida contra el castigo. Es, por tanto, un “mal” que tenemos instalado en la cotidianeidad. No hay sociedad compleja, con aparato estatal ya desarrollado, que no presente una cuota de corrupción. Salvando las distancias, es como las caries respecto a la salud bucal: no son buenas, pero convivimos con ellas y es muy difícil prevenirlas. Y definitivamente, es imposible evitarlas.

giovedì 4 dicembre 2014

«IL LETTRISMO» DI ALESSANDRO SCURO, di Pino Bertelli

In questo testo di Alessandro Scuro, la storia del Lettrismo è analizzata con dovizia di note, approfondimenti, tessiture, leggende di un movimento (non solo) artistico, fondato da Isidore Isou e Gabriel Pomerand negli anni ’40 a Parigi, affiancati (tra gli altri) da Maurice Lemaître e Guy Debord (l’autore del testo più rubato nel ’68, La società dello spettacolo, uno dei fondatori dell’Internazionale Situazionista). Il giovane saggista ricostruisce, con una qualche partecipazione passionale, la successione degli eventi storici, i personaggi eccentrici, gli scandali pubblici che i lettristi hanno operato nella capitale francese e, per molti versi, riversato nei centri culturali europei della propria epoca.
L’introduzione di Scuro rievoca le gesta degli esistenzialisti di Saint-Germain-des-Prés (Sartre, Vian, de Beauvoir, Camus, Prévet, Gréco), l’incontro tra Isou e Pomerand, le prime teorie e provocazioni lettriste nei caffè parigini... le creazioni lettriste e le diatribe tra gli stessi artisti che giungono a risse, espulsioni o dimissioni dal movimento del quale Isou si è autoproclamato Messia... diceva di essere “il più grande uomo politico di tutti i tempi e il più grande poeta e compositore di tutti i tempi”, l’inventore della “società paradisiaca” a venire. Di là da certe incaute affermazioni, ci sono opere di Isou che in qualche modo hanno modificato la struttura, la dizione, la ricezione non solo nella poesia ma anche nella pittura, musica, scultura, fotografia, cinema... la messe dei suoi libri toccano l’insieme dei saperi e non sappiamo se ci troviamo di fronte alla magia spudorata di un talento o alla forza propulsiva di un inventore che ha fatto della propria vita un’opera d’arte.

sabato 29 novembre 2014

NEL 20º DELLA MORTE (30 novembre 1994) - La società dello spettacolo di Guy Debord e la critica rivoluzionaria, di Michele Nobile

L’inattualità della Società dello spettacolo, nel mondo falso in cui è verificata 

A rileggerla oggi, vien da pensare che la Società dello spettacolo di Guy Debord sia di straordinaria inattualità: ma proprio perché, da quel lontano 1967, il processo storico di spettacolarizzazione della società è ora giunto a compimento.
Nel discorso contemporaneo i termini spettacolo e spettacolarizzazione ricorrono frequentemente: ad esempio, non sono rare espressioni come politica-spettacolo e spettacolarizzazione della politica; il termine americanizzazione li implica entrambi, essendo erroneamente considerati gli Stati Uniti come patria dello spettacolo (come si vedrà, invece, i partiti operai europei hanno svolto un ruolo di primo piano nella formazione della società dello spettacolo); è una banalità sottolineare l’importanza, ai fini del successo, dell’immagine degli individui, sia comuni spettatori che pubblici attori. Ed è un fatto che, quale sia il campo nel quale sono state fatte emergere, le vedette dello spettacolo possono trascorrere tranquillamente dal commento sportivo alla discussione di bioetica, dalla dietetica alla politica internazionale. Altamente spettacolari sono le grandi mostre itineranti, che rappresentano l’imbalsamazione commerciale dell’arte, e massimamente spettacolare fu l’attacco terroristico alle torri gemelle: a dimostrare che perfino i nostalgici dell’Umma medievale hanno fatto propria la spettacolarità quale dimensione essenziale della politica postmoderna e postdemocratica. Logica postmodernista nell’uso dei mezzi comunicativi - e distruttivi - e neomedievalismo integralista possono fondersi nell’azione e nella falsa coscienza spettacolare. La società dell’immagine e degli eventi spettacolari è messa in scena da un insieme di apparati vastissimo e diversificato.

martedì 25 novembre 2014

REGIONALI 2014 IN EMILIA ROMAGNA: CROLLA IL CONSENSO, MA RENZI CANTA VITTORIA, di Michele Nobile


«Vittoria netta, bravissimi Bonaccini e Oliverio. Massimo rispetto per chi vuole chiacchierare. Noi nel frattempo cambiamo l'Italia»; «grande Lega Nord Padania, grande Matteo Salvini, il futuro della nuova politica passa da noi». Così cinguettano Matteo Renzi e Roberto Maroni, due galletti spennati che hanno l’indecenza di elevare chicchirichì di vittoria.

Al contrario, a vincere è di sicuro il disgusto degli elettori: tra astenuti, bianche e nulle, in Emilia Romagna l’astensionismo in senso ampio ha fatto un balzo di 30 punti di percentuale, pari al 64% del corpo elettorale. Un dato impressionante, tanto più che tradizionalmente si tratta di una regione con alta partecipazione elettorale. Sull’eccezionale crescita dell’astensionismo hanno inciso certamente gli scandali locali, ma forse anche più la politica del governo Renzi. Possiamo dire che anche l’Emilia Romagna si allinea, anzi assume una posizione d’avanguardia, nel rifiutare il voto alla casta politica in tutte le sue versioni. Un fatto che consideriamo di buon auspicio per il futuro e la conferma di un’indicazione politica: che se ne vadano tutti!
I fatti bruti sono che nelle regionali emiliane il Partito democratico ha perso 322 mila voti sulle regionali del 2010, 538 mila sulle politiche del 2013, 677 mila sulle europee 2014; la Lega nord ha un risultato più ambiguo, perdendo 55 mila voti sulle regionali precedenti, ma guadagnando in modo notevole sulle politiche del 2013. In questo caso, però, non di sfondamento si tratta ma di un ritorno al livello delle politiche 2008. 

domenica 23 novembre 2014

LUCIANO FERRARA: SULLA FOTOGRAFIA IN RIVOLTA, di Pino Bertelli

«Oggi nessuna saggezza può pretendere di dare di più. La rivolta cozza instancabilmente contro il male, dal quale non le rimane che prendere un nuovo slancio. L'uomo può signoreggiare in sé tutto ciò che deve essere signoreggiato. Deve riparare nella creazione tutto ciò che può essere riparato. Dopo di che i bambini moriranno sempre ingiustamente, anche in una società perfetta. Nel suo sforzo maggiore l'uomo può soltanto proporsi di diminuire aritmeticamente il dolore del mondo... La coscienza viene alla luce con la rivolta».
(Albert Camus)

I. Sulla filosofia della fotografia eversiva


Prologo dissennato sulla caduta degli oracoli. La fotografia in rivolta o eversiva (fuori dal “verso” corrente) è una scrittura, una filosofia iconografica del margine, per niente marginale, che eredita le fiammate di verità della resistenza antifascista (’43-’45) e la gioia della ribellione libertaria del ’68... è una seminagione di idee sulla libertà, la giustizia, l’accoglienza e la fraternità che in questo inizio di secolo ancora scuotono alla base gli edifici marci delle istituzioni, della politica, della religione... conniventi con la criminalità organizzata e responsabili della miseria secolare nella quale versano grandi pezzi di umanità. La figura cristica del potere mostra tutta la sua ferocia tanto nelle democrazie consumeriste che nei regimi comunisti... sono le medesimi cimici che infettano l’anima del mondo e fanno della propria brutalità il boccascena di terrori di prima qualità... le banche, i partiti, la polizia, i saperi accademici, i mezzi di comunicazione di massa (saldamente in mano ai potentati) erigono profeti, demiurghi, imbecilli di prim’ordine per educare il maggior numero alla rinuncia della ragione. Tutte le aureole sono intrise di sangue innocente e alla fine di tutti i sarcasmi, solo il grido insurrezionale dei popoli infrange rassegnazioni e imposture e senza mezzi termini frantuma l’ideologie dell’assoluto.

mercoledì 19 novembre 2014

I «CARNETS» DI VICTOR SERGE, di Roberto Massari

Prefazione alla prima edizione integrale dei Carnets di Victor Serge [Carnets (1936-1947), a cura di Claudio Albertani e Claude Rioux, Massari editore, Bolsena 2014, pp. 384, € 24,00], tradotta da Antonella Marazzi e curata per l'italiano da Roberto Massari.

Era il 17 aprile 2013… Esattamente 797 mesi da quel 17 novembre 1947 (quanti 7!) in cui Serge morì - a mio avviso, probabilmente ucciso da agenti staliniani, come egli si aspettava da tempo che prima o poi accadesse. Lo aveva scritto nei Carnets, in pagine che ora possiamo finalmente leggere. Per es. quando annota (18 gennaio 1942, qui pp. 92-3): «il mio assassinio è stato deciso a breve scadenza». O quando poco avanti, tra le probabili vie per eliminarlo, indica «soprattutto la misteriosa crisi "cardiaca"» - come poi effettivamente si verificherà. Basterebbero a) questa lucida consapevolezza, che siamo in grado ora di ricostruire giorno per giorno, anno dopo anno, e b) questa relativamente serena convivenza con la prospettiva d'essere assassinato da un nemico cinico e spietato - affiancate entrambe alla capacità di continuare ugualmente a godersi la vita, la natura, l'arte, la bellezza femminile, lo studio, la riflessione storica, le culture precolombiane… - per giustificare la lettura attenta di questi diari.
Chi si accinge a leggere Serge per la prima volta, avrà qui l'occasione per innamorarsene perdutamente. Chi con la sua opera è già familiare, ravviverà la fiamma della passione e forse concorderà con noi, in mente et pectore, che questa nuova lettura conferma le precedenti. Essa ci consente di viaggiare in termini letterari nel mondo psicologico della figura emblematicamente più significativa prodotta dall'intero Novecento (e non solo dalla prima metà): del più lucido, più profondo e culturalmente più ricco rappresentante della specie sapiens fiorita all'ombra delle grandi passioni rivoluzionarie di quello stesso Novecento… tutte ferocemente soffocate nel sangue, tutte inesorabilmente sconfitte. E infatti, il Kibal'čič di cui qui penetriamo l'intimità mentale, è il Serge delle grandi sconfitte storiche. Si vedano le funeste date d'inizio e fine nel frontespizio - 1936-1947 - che racchiudono anche la più bestiale carneficina della storia umana, avviata dai due grandi totalitarismi alleati (il nazista e lo stalinista), con la compiaciuta connivenza delle principali nazioni capitalistiche.

sabato 15 novembre 2014

TODOS SOMOS AYOTZINAPA, por Claudio Albertani

“Es el momento de enfrentarse al gobierno”Las palabras de don Roberto caen como piedras. Todos permanecemos en silencio, un silencio ensordecedor que cala en lo más hondo de nuestros corazones. Don Roberto -así le llamaré- no es un agitador profesional. Es un campesino de Ayotzinapa, Guerrero, que habla de manera pausada, midiendo sus palabras y sin levantar la voz. No es arrogante, no nos quiere impresionar; sólo transmitir su dolor, un dolor indecible. Don Roberto es el padre de uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala hace 45 días.
Hoy ofreció su testimonio ante estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco. Doscientas personas nos apretamos en el domo Ricardo Flores Magón, símbolo de nuestra luchas en años pasados. Don Roberto no ve a su hijo de 19 años desde el 24 de septiembre, dos días antes de la tragedia. No se explica por qué desapareció, pero sabe que se lo llevó “la autoridad” y exige que la autoridad se lo devuelva. “Aunque sea la última cosa que hago en mi vida, aunque después me manden a matar”.

mercoledì 12 novembre 2014

¿CUÁNTO TIEMPO LE QUEDA AL MATRIMONIO COMO INSTITUCIÓN?, por Marcelo Colussi

Amigos con derechos, aminovios, parejas abiertas, matrimonios homosexuales…, a lo que podría agregarse, quizá con otro estatuto sociológico, pero igualmente “inquietante” para una visión tradicional: sexo cibernético, relaciones en el espacio virtual, ¿muñecas y/o muñecos inflables de silicón?, etc., etc. Todo esto es nuevo, y aún sigue produciendo mucho escozor a las visiones conservadoras. Pero ahí están, tocando la puerta de nuestras atribuladas sociedades.
“Adán y Eva y ¡no Adán y Esteban!”, vociferaba un predicador evangélico, Biblia en mano. De todos modos el campo de la sexualidad y las relaciones afectivas en su sentido amplio siguen siendo –no hay otra alternativa, parece– el doloroso talón de Aquiles de lo humano. ¿Por qué, indefectiblemente, en toda cultura y todo momento histórico, se ocultan las “zonas pudendas”? Pero, ¿por qué son pudendas?, justamente. ¿Por qué toda la construcción en torno a esto es tan pero tan problemática? El psicoanálisis nos da la pista (no queremos saber nada de la incompletud, de la falta, por eso tapamos los órganos que nos ¿avergüenzan?, porque descubren que estamos en una carencia original: no podemos ser al mismo tiempo todo, machos y hembras), aunque se prefiera una psicología de la felicidad que nos otorgue manuales y fórmulas de autoayuda para ¿triunfar en la vida? y asegurar el “amor eterno” (que, en realidad, no dura mucho). Resaltar la incompletud no es muy grato que digamos; mantener la ilusión de la completud, obviando el conflicto a la base, es mucho más gratificante. Las religiones, en general, no dicen algo muy distinto a esta psicología de la buena voluntad. Por eso todavía siguen ocupando un importante lugar en la dinámica humana. Y la gente, aunque luego se separe, sigue cumpliendo con el rito del matrimonio, en una amplia mayoría de casos, en una iglesia, colocándose un anillo y jurándose fidelidad.
Si bien la “infidelidad” –mejor llamada, con más propiedad científica, relación extramatrimonial– es una práctica tan vieja como el mundo (de ahí el décimo mandamiento de la tradición cristiana, que indica “no codiciar la mujer ajena” –machismo mediante, por supuesto: las mujeres no tienen dueño–), el matrimonio monogámico y heterosexual, al menos en Occidente, se sigue levantando como un paradigma y sinónimo de normalidad. A lo que podría sumarse, como obligado complemento, aquello de “haz lo que yo digo y no lo que yo hago”. El matrimonio tiene mucho que ver con todo esto: hay transgresiones por todos lados, hace agua, pesa. A veces agobia. En otros términos: es como cualquier institución. No es una determinante natural; no tiene que ver con ningún instinto biológico. Es un código, una construcción histórica.
Sin dudas, una construcción socio-cultural más: ni tan “normal” ni tan “sana” en sí misma. Construcción, posicionamiento, no más que eso al fin de cuentas, pues en la historia y en diversas modalidades civilizatorias puede encontrarse la monogamia tanto como la poligamia. Y justamente por el machismo patriarcal que mencionábamos, muy raramente la poliandria. Si mantenemos la neutralidad científica y no consideramos el mundo sólo desde lo visceral, lo ideológico cerrado, rápidamente tenemos que agregar que ninguna construcción es más “normal” ni “sana” que otra.

domenica 2 novembre 2014

RE DELLA TERRA SELVAGGIA - BEASTS OF THE SOUTHERN WILD (Benh Zeitlin, 2012), di Pino Bertelli

So di essere un piccolo pezzo di un grande, grande universo, perfettamente incastrato nel resto...
L'intero universo è fatto di tutti piccoli pezzi incastrati insieme. Se un pezzetto si rompe, anche il più piccolo, l'intero universo cade in pezzi…
I bambini che non hanno né mamma né papà né nessuno devono vivere nel bosco e mangiare l'erba e rubare le mutande…
Spero che muori. E dopo che sei morto vengo sulla tua tomba e mangio la torta di compleanno tutta da sola.
(Hushpuppy, dal film Re della terra selvaggia)

I. Le nere bandiere dell’anarchia

C’era una volta e una volta non c’era un film anarchico che ha avuto innumerevoli riconoscimenti internazionali e oltre a quattro candidature al premio Oscar, Gran Premio della giuria al Sudance Film Festival, Camera d’oro al Festival di Cannes... è risultato uno dei film più premiati del 2012: Re della terra selvaggia, di Benh Zeitlin. I velinari della stampa italiana hanno speso stellette e amenità di vario genere per descrivere questo film... dopo poche fugaci apparizioni nei circuiti più importanti, quest’opera indipendente viene relegata ai cinema d’essai... e dimenticata... infatti è inconcepibile che un film si chiuda con le nere bandiere dell’anarchia al vento... i mercanti del cinema (autori, critici, attori, produttori, puttanelle televisive che dissertano di cinema in televisione, senza sapere nulla della Camera magica)... sanno bene che la macchina/cinema è parte del sistema che garantisce un ordine sociale/autoritario di cui è espressione... il feticismo della merce e l’alienazione dei consumatori (di tutti i mercati) trionfano su cumuli di miserie infinite e attraverso la mediocrazia della politica asservita ai saprofiti della finanza confermano la dittatura dell’illusione che impera nella civiltà dello spettacolo.
Così Noam Chomsky: “Oggi abbiamo a disposizione le risorse tecniche e concrete per soddisfare i bisogni materiali dell’uomo. Non abbiamo ancora perfezionato quelle morali e culturali, cioè le forme democratiche dell’organizzazione sociale, che ci permetterebbero di utilizzare in modo umano e razionale la nostra ricchezza e potenza materiale. Gli ideali del liberalismo classico espressi e sviluppati nella forma di socialismo libertario sono realizzabili. Ma può farlo solo un movimento rivoluzionario radicato in ampi strati della popolazione, che miri ad eliminare le istituzioni repressive e autoritarie, private o statali”[1], e passare alla fondazione della società in anarchia.

giovedì 30 ottobre 2014

LA LECTURA: ¿UNA PRÁCTICA EN EXTINCIÓN?, por Marcelo Colussi

Pubblichiamo questo articolo in coincidenza con l'iniziativa Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole (29-30-31 ottobre 2014)promossa in Italia dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Fotografía tomada del blog de las Abuelas Cuentacuentos,
del voluntariado de lectura de la Fundación Mempo Giardinelli (Argentina)
«Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de… perdidos/desconectados».
Einstein

Reivindicar la lectura y abrir una crítica contra las tecnologías audiovisuales, abrumadoramente dominantes hoy día y no propiciadoras de la lectura precisamente, podría parecer retrógrado. Sin dudas, hacer una crítica contra cualquier tecnología que nace, corre ese riesgo. Pero en este caso, aun sabiendo que podemos ser tildados de “vejestorio anti-modernización”, preferimos la posibilidad de la denigrante etiqueta. Lo que se quiere hacer notar es un peligro en ciernes que, hoy por hoy con esta ideología de la fascinación por la novedad (impuesta por un capitalismo vorazmente consumista), pareciera que se va dejando de lado con demasiada liviandad.
“Es lindo estar frente a tu pantalla. Te resuelve la vida. Uno ya no estudia, no tiene que pensar. La tecnología te lo hace todo. Aunque uno quede embobado frente a lo que ve, aunque nos demos cuenta de eso, que nos volvemos cada vez más haraganes, no deja de ser cómodo”, se expresaba con la honestidad del ingenuo un joven a quien entrevistaba vez pasada con motivo de una investigación sobre estos temas. La lectura, lenta pero irremediablemente, pareciera ir cediendo lugar ante las nuevas tecnologías audiovisuales. El “¡No lea (¿no piense?, ¿no se haga preguntas?) y limítese a mirar la pantalla!” pareciera ser el dictado que se nos impuso.
“La televisión sin dudas es muy instructiva, porque cada vez que la prenden me voy al cuarto contiguo a leer un libro”, dijo alguna vez, sarcástico, Groucho Marx. Cada vez más se constata que la lectura está en retirada y los medios audiovisuales van ocupando su lugar.

mercoledì 29 ottobre 2014

EL CRIMEN DE IGUALA Y LA INSURRECCIÓN QUE VIENE, por Claudio Albertani

De todas maneras considero ineludible que nosotros a todos aquellos que tienen el poder y nos amenazan, los asustemos. No nos queda otro camino que contestar a sus amenazas con amenazas y hacer inefectivos a todos aquellos políticos que con toda irresponsabilidad y por intereses egoístas llevan al mundo a la muerte.
Günther Anders


El 26 de septiembre pasado, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos, seis ciudadanos fueron asesinados -entre ellos cinco normalistas, uno de los cuales fue horrendamente desollado- y 25 más fueron lesionados en la ciudad de Iguala. Ante un crimen de este tamaño, lo primero que experimentamos es indignación, estremecimiento e impotencia. Enseguida surgen las preguntas.
¿Quiénes son los responsables?
¿El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntos autores intelectuales del crimen, hoy prófugos?
¿Los policías municipales de Iguala que detuvieron a los estudiantes?   
¿Los policías municipales de Cocula que los ayudaron?
¿El ejército federal que, estando presente, no intervino?
¿El grupo delictivo Guerreros Unidos, relacionado con Abarca, que presuntamente desapareció a los estudiantes, después de que les fueron entregados por los policías?
Se habla de una red de complicidades. ¿Hasta dónde llega?

lunedì 13 ottobre 2014

JERSEY BOYS (Clint Eastwood, 2014), di Pino Bertelli

«C'erano tre modi per uscire dal quartiere: entravi nell'esercito e magari finivi
ucciso; diventavi mafioso e magari finivi ammazzato; o diventavi famoso».
da Jersey Boys (2014) di Clint Eastwood


I. L’ispettore Callaghan balla (male) a Broadway
Il cinema nel suo insieme, quello hollywoodiano specialmente, è una baracconata per iloti o critici incompresi dove — da sempre — un regista o una star valgono quanto ha incassato il loro ultimo film... sfuggire al mercato, va detto, significa evitare di apparire là dove esso organizza la messinscena dei suoi riti, autocelebrazioni e autocompiacimenti... chiamarsi fuori da festival, rassegne, televisioni, convegni... dove NON si parla di cinema come strumento di decostruzione dell’identico e del conforme, dove il crimine politico ha sempre una sua giustificazione... significa disertare l’idiozia mercantile che devasta tutto al suo passaggio e opporre una visione radicale libertaria che denuda la soggezione degli sguardi e passa dalla critica velinara asfissiante a una critica di resistenza e insubordinazione.
Il solo cinema buono è quello che mangia l’anima alla cultura dell’ostaggio... il cinema che affabula il rifiuto puro e semplice di ogni forma di comunicazione dogmatica, intollerante, irragionevole e promuove un cinema dei fatti, dei valori, delle diversità... respinge l’arte del cinema nel negativo che la abita e inserisce i film del disagio, della gioia o della bellezza liberata in una rivoluzione estetica che rifiuta la stupidità a favore dell’eresia. Il cinema che ha cessato di resistere deve essere offeso, sostituito da un cinema che resisterà.
L’utopia è di quelle forti... tuttavia per chi come noi è stato allevato nella pubblica via e cresciuto tra le seggioline e l’odore di petrolio dei cinema di periferia... non ha mai smesso di sognare che un giorno arrivano i Sioux e scalpano il generale Custer come si deve. Ogni arte ha i suoi teatri... ma nessuna arte ha un qualche valore se viene compresa, recuperata e poi sistemata in fondazioni bancarie e replicata per i centri commerciali. Le folle invocano il padrone che dà loro la parola solo il giorno delle elezioni... poi le relega in una miseria atavica fino all’inedia... sino a quando, s’intende, l’odio affilato di minoranze insorte contro ogni forma di potere, torna ad illuminare l’inverno dei nostri scontenti e la fa finita con la “sinistra al caviale” e i simulacri della società consumerista. “I simulacri dell’arte abbondano quando l’arte vera fa difetto” (Dalmazio, nipote di Costantino I, ucciso nelle purghe di potere nel 337). In un pianeta devastato dal mercato neoliberista, dalla finanza criminale, dalla politica corrotta... l’uomo in rivolta resta l’uomo del no!, che mostra un comportamento, uno stile di vita, un temperamento e rifiuta tanto di obbedire quanto di ordinare... l’uomo in rivolta è colui che fa della propria vita libertaria un’opera d’arte.

domenica 12 ottobre 2014

12 DE OCTUBRE: ¿DESCUBRIMIENTO O GENOCIDIO?, por Nechi Dorado

Imagen de Inti Maleywa
“Atahualpa semilla de dignidad”
Mantener viva la memoria es mantener viva la dignidad.

“¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”.
Domingo Faustino Sarmiento. El Nacional, 25 nov. 1876

Así  pensaba el  presidente de Argentina durante el período 1868-1874, Domingo Faustino Sarmiento, docente, político, escritor y considerado, además, estadista, quien a la vez fuera homenajeado en 1947 por la Conferencia Interamericana de Educación que estableció como Día Panamericano del Maestro el 11 de septiembre (1888), fecha de su fallecimiento.
Este  político defensor a ultranza de la pureza racial, fue uno de los tantos reproductores de una ideología perversa, estigmatizadora de nuestros aborígenes reproduciendo desde la subjetividad explícita las más repugnantes teorías que aún en la actualidad muchos mantienen pero de la que otros pudimos ir zafando basados en la objetividad y el respeto por los primeros habitantes de Nuestramérica.
Año 1492  o más o menos: No había Internet ni correo,  tampoco periodistas ni escritores que relataran los horrores que comenzarían a ejecutar en nombre de la fe, la evangelización, el desarrollo, la ¡civilización!
A sangre y fuego, como corresponde actuar cuando se invade, unificando a la cruz con la espada criminal como símbolos innegables del espanto.
Con el correr del tiempo, de las naves y de la vergüenza, comenzaron a mutar hasta las palabras, accediéndose a otras definiciones, por ejemplo, comenzaron a hablar de descubrimiento cuando debía hablarse de invasión. In-va-sión,  directamente, sin vueltas ni tapujos.
Al arribar los colonizadores empujados por el crimen, encontraron hombres, mujeres, niños, animales y riquezas sobre la superficie de estas tierras prósperas que habrían de ser saqueadas impunemente.

RED UTOPIA ROJA – Principles / Principios / Princìpi / Principes / Princípios

a) The end does not justify the means, but the means which we use must reflect the essence of the end.

b) Support for the struggle of all peoples against imperialism and/or for their self determination, independently of their political leaderships.

c) For the autonomy and total independence from the political projects of capitalism.

d) The unity of the workers of the world - intellectual and physical workers, without ideological discrimination of any kind (apart from the basics of anti-capitalism, anti-imperialism and of socialism).

e) Fight against political bureaucracies, for direct and councils democracy.

f) Save all life on the Planet, save humanity.

(January 2010)

* * *

a) El fin no justifica los medios, y en los medios que empleamos debe estar reflejada la esencia del fin.

b) Apoyo a las luchas de todos los pueblos contra el imperialismo y/o por su autodeterminación, independientemente de sus direcciones políticas.

c) Por la autonomía y la independencia total respecto a los proyectos políticos del capitalismo.

d) Unidad del mundo del trabajo intelectual y físico, sin discriminaciones ideológicas de ningún tipo, fuera de la identidad “anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo”.

e) Lucha contra las burocracias políticas, por la democracia directa y consejista.

f) Salvar la vida sobre la Tierra, salvar a la humanidad.

(Enero de 2010)

* * *

a) Il fine non giustifica i mezzi, ma nei mezzi che impieghiamo dev’essere riflessa l’essenza del fine.

b) Sostegno alle lotte di tutti i popoli contro l’imperialismo e/o per la loro autodeterminazione, indipendentemente dalle loro direzioni politiche.

c) Per l’autonomia e l’indipendenza totale dai progetti politici del capitalismo.

d) Unità del mondo del lavoro mentale e materiale, senza discriminazioni ideologiche di alcun tipo (a parte le «basi anticapitaliste, antimperialiste e per il socialismo.

e) Lotta contro le burocrazie politiche, per la democrazia diretta e consigliare.

f) Salvare la vita sulla Terra, salvare l’umanità.

(Gennaio 2010)

* * *

a) La fin ne justifie pas les moyens, et dans les moyens que nous utilisons doit apparaître l'essence de la fin projetée.

b) Appui aux luttes de tous les peuples menées contre l'impérialisme et/ou pour leur autodétermination, indépendamment de leurs directions politiques.

c) Pour l'autonomie et la totale indépendance par rapport aux projets politiques du capitalisme.

d) Unité du monde du travail intellectuel et manuel, sans discriminations idéologiques d'aucun type, en dehors de l'identité "anticapitaliste, anti-impérialiste et pour le socialisme".

e) Lutte contre les bureaucraties politiques, et pour la démocratie directe et conseilliste.

f) Sauver la vie sur Terre, sauver l'Humanité.

(Janvier 2010)

* * *

a) O fim não justifica os médios, e os médios utilizados devem reflectir a essência do fim.

b) Apoio às lutas de todos os povos contra o imperialismo e/ou pela auto-determinação, independentemente das direcções políticas deles.

c) Pela autonomia e a independência respeito total para com os projectos políticos do capitalismo.

d) Unidade do mundo do trabalho intelectual e físico, sem discriminações ideológicas de nenhum tipo, fora da identidade “anti-capitalista, anti-imperialista e pelo socialismo”.

e) Luta contra as burocracias políticas, pela democracia directa e dos conselhos.

f) Salvar a vida na Terra, salvar a humanidade.

(Janeiro de 2010)